10.12.2018: Valtuustoaloite lasten ja nuorten sähköisestä aloitepalvelusta

Asukaslähtöisessä ja demokraattisessa kaupungissa panostetaan kaikkien ryhmien osallisuuden ja vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseen. Kaupungin kaikkien sektoreiden toiminta koskettaa myös lasten ja nuorten arkea, joten heidän äänensä on kuuluttava myös päätöksenteossa. Lasten ja nuorten oikeus tulla kuulluksi ja osallistua elämäänsä ja hyvinvointiinsa vaikuttaviin päätöksiin on kirjattu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen. Espoo-tarinassa korostetaan osallisuutta ja Espoon valtuusto on hyväksynyt Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman, jossa korostetaan osallisuuden, osallistumisen ja kuulluksi tulemisen merkitystä. Lasten ja nuorten omien vastausten mukaan osallisuus ja mahdollisuus osallistua heille tarkoitettujen palveluiden suunnitteluun, arviointiin ja kehittämiseen toteutuvat tämän päivän Espoossa melko rajoitetusti.

Espoossa on nuorille tarkoitettuja osallistumis- ja vaikuttamiskanavia, kuten nuorisovaltuusto ja oppilaskunnat. Lasten ja nuorten äänen pitää kuitenkin kuulua myös muuten kuin näiden virallisten kanavien kautta, ja kaikenikäisten pitää päästä osallistumaan ja vaikuttamaan ikätasolleen sopivalla tavalla. Lasten ja nuorten vaikutusmahdollisuuksien parantaminen on myös demokratiakasvatusta - vallasta ja oikeuksista seuraa aina myös vastuu.

Espoon koululaiset ovat itse nostaneet esiin, että Helsingissä on otettu käyttöön sähköinen palvelu (ruuti.munstadi.fi/aloitteet), jonka kautta alle 18-vuotiaat kuntalaiset voivat jättää aloitteita Helsingin kaupungille. Helsingissä aloitteet ohjataan asiasta vastaavalle työntekijälle, eikä nuoren tarvitse ennakkoon tietää, mikä osa kaupungin organisaatiosta asiasta vastaa. Aloitteen sanamuoto tai oikeinkirjoitus eivät ole este aloitteen jättämiselle ja nuorille tarjotaan tarvittaessa apua ja neuvoja aloitteiden tekemisessä. Helsingin kaupunki on sitoutunut antamaan aloitteisiin vastauksen kohtuullisessa ajassa. Saapuneet aloitteet viedään myös kaupunginvaltuustolle tiedoksi kaksi kertaa vuodessa.

Kaikki Espoossa asuvat ovat iästä riippumatta kuntalaisia, joilla on oikeus vaikuttaa heitä koskeviin asioihin. Lapset ja nuoret ovat aktiivisia ja fiksuja. Heitä kuuntelemalla voidaan löytää uudenlaisia ajatusmalleja ja toimintatapoja. Parhaimmillaan aloitteet voivat tehdä Espoosta paremman paikan kaikille kaupunkilaisille. Aloitteen voisi tehdä yksin tai yhdessä useamman nuoren kanssa. Toiminnan asiallisena ja maltillisena pysymisen varmistamiseksi aloitteen tekijän tulisi jättää yhteystietonsa, joita ei julkaista, mutta voidaan käyttää esim. lisätietojen kysymiseksi ja aloitteeseen vastaamiseksi.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Espoossa selvitetään mahdollisuus kokeilla lasten ja nuorten sähköistä aloitepalvelua.

Espoossa 10.12.2018Mari Anthoni (vihr.)          Ekim Özdemir (vihr.)


(Valtuuston kokouksessa 10.12.2018 jättämämme aloitteen allekirjoitti yhteensä 46 valtuutettua yli puoluerajojenh. Lämmin kiitos kaikille!)