14.3.2016: Valtuustoaloite oirekyselyjen tekemiseksi kaikissa Espoon kouluissa koulujen sisäilmaongelmien löytämiseksi ja ratkaisemiseksi

Rakennusten vaurioista johtuvista sisäilmaongelmista kärsitään kaikkialla Suomessa. Arviolta 600 000–800 000 ihmistä altistuu päivittäin sisäilman epäpuhtauksien aiheuttamille terveyshaitoille.

Myös lukuisissa Espoon kouluissa kärsitään vakavista sisäilmaongelmista. Vaikka sisäilmaongelmien ratkaisuprosessia on Tilapalveluiden johdolla kehitetty (Menettelytapaohjeet ja yleiset periaatteet sisäilmaongelmien ratkaisemiseksi Espoon kaupungin kiinteistöissä) ei ongelmiin pystytä puuttumaan riittävän nopeasti ja tehokkaasti. Pahimmillaan oppilaat ja opettajat altistuvat ja sairastavat epäterveellisissä tiloissa vuosikausia. Koululaisten oireilu ja sairastuminen voi jäädä kokonaan kartoittamatta tai saatu tieto oireista voi olla hajanaista.

Opetuksen järjestäjän lakisääteinen tehtävä on huolehtia koululaisten opiskeluympäristön turvallisuudesta. Toimenpiteisiin tulee ryhtyä heti kun puutteita tai ongelmia havaitaan.

Tällä hetkellä oireiden tunnistaminen ja niistä ilmoittaminen on jätetty koululaisten oman osaamisen ja aktiivisuuden varaan. Kaupungin verkkosivuilla ohjataan ottamaan oireiden ilmetessä yhteyttä omalle terveysasemalle ja lisäksi kehotetaan ilmoittamaan oireista myös kouluterveydenhoitajalle, jotta tiedot saadaan koottua kouluittain.

Lastensa terveydestä huolestuneet vanhemmat vaativat perustellusti parempaa tiedotusta sekä kartoitusta oireista. Asian ei pitäisi jäädä oppilaiden tai perheiden oman aktiivisuuden varaan, vaan kaupungin tulisi toimia aktiivisesti ja kartoittaa kaikkien oppilaiden terveys esim. Wilman kautta tehtävällä kyselyllä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL, Hengitysliitto ja Suomen Vanhempainliitto ovat vaatineet varhaista ja tiukkaa puuttumista koulujen sisäilmaongelmiin sekä vahvempaa osaamista terveysriskien arviointiin ja oireilevien ja sairastuneiden lasten tutkimukseen ja hoitoon.  Tärkeänä työkaluna sisäilmaongelmien havaitsemisessa ja niihin puuttumisessa esitetään THL:n teettämiä  kattavia sisäilmakyselyjä, joiden avulla voidaan selvittää koulun sisäilman koettua laatua ja oppilaiden oireilua. Systemaattiset oirekyselyt ovat asiantuntijoiden mukaan paras keino löytää terveydelle vaaralliset koulut.

Myös Kuntaliiton, sosiaali- ja terveysministeriön sekä ympäristöministeriön laatimassa Päättäjän homeoppaassa käyttäjien oirekyselyä pidetään keskeisenä työkaluna, jolla saadaan tietoa tilojen käyttäjien kokemien oireiden vakavuudesta ja ilmenemispaikoista. Nämä ovat erittäin tärkeitä tietoja arvioitaessa eri vaurioiden merkitystä ja korjausten kiireellisyysjärjestystä.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Espoossa selvitetään mahdollisuus tehdä kaikissa Espoon kouluissa THL:n suosittelema oirekysely mahdollisimman pikaisesti. Alakoulujen oirekysely suunnataan oppilaiden huoltajille ja se voidaan toteuttaa sähköisesti Wilman kautta. Yläkouluissa ja lukioissa kysely voidaan tehdä oppilaille koulussa.

Espoossa 14.3.2016

Mari Anthoni (Vihr.)