18.11.2013 Valtuustokysymys leikkipuistojen ylläpidosta, kunnostuksesta sekä lakkauttamissuunnitelmista

Me allekirjoittaneet valtuutetut kysymme, mitkä leikkipuistot Espoossa ovat lakkauttamisuhan alla ja millä perustein? Millä toimenpiteillä ja minkälaisin kustannuksin lakkauttamisuhan alla olevat leikkipuistot voitaisiin kunnostaa toimiviksi ja turvallisuusvaatimukset täyttäviksi?

Leikkipuistojen lakkauttamissuunnitelmat ovat ristiriidassa mm. Espoon liikuntapoliittisen ohjelman sekä Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman kanssa. Virallisten linjausten mukaan kaupungin tavoitteena on edistää lasten terveyttä ja hyvinvointia sekä liikuntaa. Leikkipuistot ovat kaikkein pienimpien espoolaisten tärkeitä matalan kynnyksen lähiliikunta- ja ulkoilupaikkoja. Tutkimukset vahvistavat ihan pienenä opittujen motoristen taitojen merkityksen paitsi myöhemmille liikunnallisille kyvyille ja fyysiselle terveydelle myös muulle oppimiselle, keskittymiskyvylle jne. Leikkipuistot ovat myös tärkeitä yhteisöllisyyttä lisääviä asukkaiden kohtaamispaikkoja. 

Pyydämme vastausta seuraaviin kysymyksiin:

- Leikkipuistojen lakkauttamista on perusteltu EU:n turvallisuusvaatimuksilla sekä kustannuksilla. Mitkä EU:n direktiivit säätelevät leikkipuistojen rakentamista ja ylläpitoa ja miten? Mitä ne merkitsevät lakkauttamisuhan alla olevien puistojen kohdalla - työnä ja kustannuksina?

- Onko kaikkien puistojen täytettävä EU:n turvamääräykset? Voisiko osa puistosta olla esim. perhe- tai lähipuistoja -  perheiden ja asukkaiden yhteisiä kohtaamispaikkoja, joilla ei ole yhtä tiukkoja turvallisuusvaatimuksia? Voidaanko lakkautettavat leikkipuistot muuttaa tällaisiksi "perhepuistoiksi", jolloin ne olisivat edelleen virkistyskäytössä, mutta turvallisuusvaatimukset voisivat olla lievemmät?

- Onko Espoossa tutkittu olemassa olevien leikkipuistojen käyttäjäprofiilia ja/tai käyttöastetta? Jos on, millaiset ne ovat lakkauttamisuhan alla olevissa puistoissa?

- Onko leikkipuistosuunnitelmia laadittaessa otettu huomioon erilaiset sosiaaliset kysymykset kuten aluekohtainen viihtyvyys, alueellinen eriarvoisuuskehitys sekä leikkipuistojen merkitys perhepäivähoitajien ja kotona olevan vanhemman hoidettavien lasten kannalta?

- Lappset suunnittelee laadukkaita liikuntaan rohkaisevia välineitä paitsi lapsille myös ikäihmisille. Nämä "ikäihmisten leikkipuistot" ovat suosittuja liikunta- sekä kohtaamispaikkoja. Voisiko Espoo olla edelläkävijänä rakentamassa lähiliikuntapaikkoja ja puistoja, joissa on sekä lapsille että ikäihmisille suunnattuja laitteita? Puistot toimisivat myös sukupolvet yhdistävinä kohtaamispaikkoina ja lisäisivät asukkaiden yhteisöllisyyttä.


Mari Nevalainen (Vihr.)
Espoossa 18.11.2013