Lausunto 22.6.2010

Espoon monikulttuuriasiain neuvottelukunnan lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi kotoutumisen edistämisestä

Sisäasiainministeriö on pyytänyt Espoon monikulttuuriasiain neuvottelukunnalta lausuntoa koskien hallituksen esitystä eduskunnalle kotouttamislain uudistamiseksi. 

Monikulttuuriasiain neuvottelukunta haluaa kiinnittää seuraaviin lakiehdotuksessa ja sen perusteluissa oleviin asioihin huomiota: 

 

2 § Lain soveltamisala 

Lain soveltamisalaa halutaan laajentaa koskemaan kaikkia Suomessa asuvia maahanmuuttajia. Pidämme hyvänä, että palveluiden kehittämisessä ja resursseissa huomioidaan eri syistä Suomeen muuttaneet.  Ulkomaalaisten opiskelijoiden asema suhteessa kototumislakiin on selvitettävä ja heidän kotoutumistaan Suomeen edistettävä. 

 

Erityistukea tarvitsevat ryhmät  

Nuoret (s. 17 - 19, 24) 

Kannamme huolta peruskoulun päättötodistusta vaille jääneistä nuorista ja heikosti koulutetuista oppivelvollisuusiän ylittäneistä nuorista, joiden opiskeluvalmiudet eivät riitä mm. toisen asteen koulutukseen pääsemiseen tai siellä pärjäämiseen. Suomen koulutusjärjestelmässä tulee olla maahanmuuttajien tarpeisiin soveltuvaa koulutusta joka koulutusasteella. Palveluja ja tukea järjestettäessä tulee toteuttaa lakiehdotuksen perusteluissa esitetty 1,5 -kertainen resurssointi. Panostus on perusteltua nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi. 

Lakiesitys tarjoaa ratkaisuksi tilanteeseen nuorille tehtäviä kotoutumissuunnitelmia ja säätiörahoitteista, kymmeneen kuntaan noin kolmen vuoden ajan kohdistuvaa Osallisena Suomessa -kokeilua. Tähän ongelmaan tulisi ensisijaisesti puuttua etsimällä opetusministeriön johdolla asiaan valtakunnallinen ja pysyvä ratkaisu.

 

Haavoittuvassa asemassa olevat naiset ja perheväkivallan ehkäiseminen ja katkaiseminen (s. 21 - 22)

Pidämme hyvänä järjestöjen osaamisen ja kokemuksen hyödyntämistä palvelujärjestelmän ulkopuolelle jääneiden tukemisessa. Erityisesti kannatamme erilaisten vertaistukimuotojen lisäämistä. Yhdymme muuten lakiehdotuksen perustelutekstiin koskien järjestöjen roolia.

 

Hyvät etniset suhteet ja järjestöjen ja yhteisöjen voimavarat (s. 22 - 23)

Hyviä etnisiä suhteita edistetään kehittämällä maahanmuuttajien ja kantaväestön vuorovaikutusta. Kuten lakiehdotuksen perusteluissa todetaan, kansalaisyhteiskunnan toimijoilla on tässä keskeinen rooli.

Maahanmuuttajajärjestöt tarvitsevat koulutusta hankkeiden suunnitteluun ja läpiviemiseen. Järjestöt voivat toimia myös kouluttajina järjestökentässä.

Haluamme myös, että kirkoille ja muille uskonnollisille yhteisöille annetaan selkeä rooli kotouttamisessa ja ne mainitaan osana kolmannen sektorin kokonaisuutta.

   

Espoon monikulttuuriasiain neuvottelukunnan puolesta 

 

Mari Nevalainen                                         Liisa Kosonen

puheenjohtaja                                            sihteeri