Valtuustoaloite 26.1.2015

Valtuustoaloite UNICEFin Lapsiystävällinen kunta - toimintamallin käyttöönotosta


Lasten ja nuorten oikeus tulla kuulluksi ja osallistua elämäänsä ja hyvinvointiinsa vaikuttaviin päätöksiin on kirjattu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen. Espoon kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman, jossa korostetaan osallisuuden, osallistumisen ja kuulluksi tulemisen merkitystä. Myös Espoo-tarinaksi nimetyssä kaupungin strategiassa linjataan, että  kaikki espoolaiset nuorista ikäihmisiin voivat osallistua ja vaikuttaa kotikaupunkinsa kehittämiseen.

Hienojen tavoitteiden saavuttamiskeksi Espoon kannattaisi lähteä mukaan UNICEFin Suomeen tuomaan Lapsiystävällinen kunta - toimintamalliin. Kyseessä on YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen ja kansainväliseen esikuvaan perustuva toimintamalli, joka auttaa kuntia edistämään lapsen oikeuksien toteutumista.   Mukaan lähtevät kunnat sitoutuvat kaksi vuotta kestävään kehittämistyöhön lasten parhaaksi.

Toimintakauden aluksi kunta tekee  tilannekartoituksen, jossa arvioidaan sitä, miten hyvin lapsiystävällisyys nykytilanteessa toteutuu. Arvioinnissa on apuna UNICEFin kehittämä kymmenen tavoitteen lista. Kun kartoitus on valmis, kunta valitsee, mitä toiminnan osa-alueita se alkaa kehittää ja miten. Kaksivuotiskauden lopuksi kunta arvioi työnsä tulokset ja raportoi niistä UNICEFille.  Raportoinnin jälkeen kunta voi saada UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen.

UNICEFin linjausten mukaan Lapsiystävällisessä kunnassa lapsia kohdellaan tasa-arvoisina kunnan asukkaina. Heidät otetaan mukaan palveluiden suunnitteluun, arviointiin ja kehittämiseen. Jokaiselle lapselle turvataan yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua. Kunnan päätöksenteossa hyödynnetään lasten ja nuorten tietämystä omasta arjestaan ja arvioidaan päätösten lapsivaikutuksia. Lapsen oikeus riittävään osuuteen yhteiskunnan voimavaroista näkyy kunnan talousarviossa. Lapsiystävällisessä kunnassa myös sekä lapsille että aikuisille tiedotetaan lapsen oikeuksista. Lapsia ja nuoria rohkaistaan toimimaan kansalaisyhteiskunnassa ja he kokevat olevansa lähiyhteisönsä arvokkaita jäseniä.

Työhön tarvitaan sekä virkamiesten että luottamushenkilöiden sitoutumista. Tehtävämme on huolehtia, että lasten oikeudet, osallisuus ja vaikuttamismahdollisuudet toteutuvat myös lastemme arjessa.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Espoo lähtee mukaan  UNICEFin Lapsiystävällinen kunta - toimintamalliin.

Espoossa 26.1.2015


Mari Nevalainen (Vihr.)