Valtuustokysymys 21.5.2012

Valtuustokysymys  Espoo Cateringin valmistaman ja tarjoaman ruoan ravitsemuslaadusta

Me allekirjoittaneet valtuutetut kysymme,

miten Espoo Catering, joka vastaa Espoon kaupungin lasten, nuorten, ikäihmisten, potilaiden ja henkilöstön ruokapalveluista valmistaen päivittäin noin 65 000 ateriaa,  ottaa huomioon valmistamansa ja tarjoamansa ruoan ravitsemuksellisen laadun ja STM:n asettaman joukkoruokailun seuranta- ja kehittämistyöryhmän suosituksen, että ravitsemuslaatu on otettava huomioon ehdottomana valintakriteerinä julkisten ruokapalvelujen ja elintarvikkeiden hankinnassa?

Joukkoruokailu on keskeinen osa suomalaista ruokakulttuuria ja sen merkitys terveyden, työvireyden ja yleisen hyvinvoinnin ylläpitäjänä on tärkeä. Pienillä parannuksilla voidaan saada merkittäviä terveysvaikutuksia.  

Tuoreen kansainvälisen koululaistutkimuksen  mukaan suomalaisnuorten terveyserot ovat kasvussa. Perheen taloustilanne on yhä selvemmin yhteydessä nuoren terveyteen ja elintapoihin. Tilanteessa, jossa lasten ja nuorten sosioekonominen asema vaikuttaa merkittävästi heidän hyvinvointiinsa, päiväkodeissa ja kouluissa tarjottavan ruoan ravitsemuslaadun merkitys lasten hyvinvoinnille ja terveydelle korostuu.

Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) asettama joukkoruokailun seuranta- ja kehittämistyöryhmä on raportissaan esittänyt, että ravitsemuslaatu on otettava huomioon ehdottomana valintakriteerinä julkisten ruokapalvelujen ja elintarvikkeiden hankinnassa. Ravitsemuslaadun kriteereissä on otettava huomioon erityisesti rasvan, suolan ja kuidun määrä sekä rasvan laatu.

Espoon kaupungin ateriapalveluista vastaava Espoo Catering -liikelaitos tuottaa tai järjestää Espoon kaupungin koulujen ja päivähoidon ateriapalvelut. Päivittäin kouluissa ruokailee noin 32 000 ja päivähoidossa noin 10 300 asiakasta. Espoo Catering -liikelaitos tuottaa osittain Espoon kaupungin palvelutalojen ja hoivayksiköiden ateriapalvelut sekä lisäksi suuren määrän kotipalveluaterioita. Espoon Cateringin ruoan terveellisyydellä ja ravitsevuudella on todella suuri merkitys espoolaisten hyvinvoinnille. Kaikkein suurin vaikutus ruoan ravitsemuslaadulla on kaikkein heikoimmassa ja haavoittuvimmassa asemassa oleviin espoolaisiin; huono-osaisiin lapsiin ja nuoriin sekä laitoksissa asuviin vanhuksiin, sairaisiin ja vammaisiin.


Mari Nevalainen (Vihr.)