14.3.2017: Minun Tapiolani: Viihtyisä ja vihreä, elävä ja elinvoimainen paikka asua ja asioida - Ihmisten ehdoilla ja luontoa kunnioittaen

Kuva: Nora Nevalainen

Asukasyhdistys Tapiolan Kilta lähetti espoolaisille kuntavaaliehdokkaille laajan kyselyn siitä, mihin suuntaan Tapiolaa pitäisi mielestämme kehittää, miten ratkaisimme koulukurjuuden, mitä ajattelemme viheralueiden hoidosta, Kehän kattamisesta jne. Tapiolassa asuvana valtuutettuna, kahden koululaisen äitinä, auktorisoituna Tapiola-oppaana sekä asukasyhdistyksen  jäsenenä olen näiden asioiden parissa tehnyt vuosien mittaan paljon työtä ja haluan sitä myös jatkaa. Haluan olla aktiivisesti ja rohkeasti rakentamassa tulevaisuuden Tapiolaa - viihtyisää, vihreää ja vireää puutarhakaupunkia. Tapiolaa, missä kaikenikäisten ja kaikenlaisten ihmisten on hyvä elää. Minun Tapiolani on yhteisöllisyyttä vaaliva, turvallinen ja toimiva asuinalue sekä elävä ja elinvoimainen kaupunkikeskus. Minun tulevaisuuden Tapiolassani kunnioitetaan alueen hienoa menneisyyttä ja perinteitä, eletään aktiivista ja hyvää elämää ja katsotan rohkeasti ja myönteisesti eteenpäin. Museoimisen sijaan suunnittelun tavoitteena täytyy olla tämän päivän hyvä asuminen ja asioiminen, turvallinen ja sujuva arki sekä viihtyisä ja vireä ympäristö. Heikki von Hertzenin linjaus  "Ihmisten ehdoilla ja luontoa kunnioittaen" on erinomainen ohje tämänkin päivän sekä tulevaisuuden Tapiolan kehittämiseen.   Ohessa kaikki vastaukseni Tapiolan Killan kysymyksiin.

 1. Tapiolan asuinviihtyvyys, asema Suomen kansallismaisemana ja maailmanlaajuinen arvostus ovat kautta vuosien perustuneet mm. Tapiolan omaleimaiseen arkkitehtuuriin, väljyyteen, luonnonläheisyyteen sekä asukkaat edellä tehtyyn kaupunkisuunnitteluun Heikki von Hertzenin periaatteiden pohjalta. Oletko valtuutettuna valmis ajamaan näitä periaatteita Tapiolan nykyisenkin kehittämisen lähtökohtana?

Vastaukseni: Kyllä.
Tapiolassa asuvana valtuutettuna, auktorisoituna Tapiola-oppaana sekä Asukasyhdistys Tapiolan Killan hallituksen pitkäaikaisena jäsenenä tunnen hyvin Tapiolan historian ja arvot ja olen sitoutunut niitä puolustamaan. Valtuutettuna olen puolustanut Tapiolan viheralueita ja lähiliikuntapaikkoja sekä vastustanut asumisviihtyisyydestä ja kaupunkikuvasta piittaamatonta liian tiivistä ja massiivista rakentamista ja ylimitoitettuja liikennesuunnitelmia. Minulle Tapiolan historian ja suunnitteluperiaatteiden kunnioittaminen tarkoittaa kuitenkin myös rohkeaa ja myönteistä katsomista eteenpäin. Kaikkea vanhaa ei ole syytä säilyttää ja monet muutokset ovat hyvästä. Museoimisen sijaan suunnittelun tavoitteena täytyy olla tämän päivän hyvä asuminen ja asioiminen, turvallinen ja sujuva arki sekä viihtyisä ja vireä ympäristö. Heikki von Hertzenin linjaus  "Ihmisten ehdoilla ja luontoa kunnioittaen" on erinomainen ohje tämänkin päivän sekä tulevaisuuden Tapiolan kehittämiseen.   

2. Tapiolan tämän päivän suurimpia ongelmia on vaikea koulutilanne. Tapiolassa kaksi ala-astetta ovat evakossa kaupungin toisella laidalla. Ajatko valtuutettuna investointikaton purkamista koulujen osalta, jotta Aarnivalkean ja Jousenkaaren koulujen uudelleenrakentaminen voidaan aloittaa viipymättä?

Vastaukseni:Kyllä
Olen valtuustossa toistuvasti vaatinut investointikaton avaamista, jotta sisäilmaongelmaiset koulut saadaan korjattua/rakennettua uudet tilat ja taattua oppilaille ja opettajille  terveet ja toimivat koulut. On häpeällistä, että kaupungissa, jonka valtuusto on  kerta toisensa jälkeen silmää räpäyttämättä hyväksynyt aivan käsittämättömiä budjetinylityksiä täysin älyttömiin hankkeisiin ja kerskainvestointeihin altistutaan ja sairastutaan terveydelle vaarallisissa kouluissa. Valtuustossa sanoin: "Mikäli investointikatto on liian matalalla näiden asioiden hoitamiseksi kunnialla ja kunnolla, sitä pitää yksinkertaisesti nostaa. Meillä on tähän varaa. Meillä ei ole varaa säästää terveellisten ja toimivien koulujen, hyvän opetuksen ja koulutuksen  tai lasten ja nuorten hyvinvoinnin kustannuksella." Tätä olen tällä kaudella vaatinut, näin olen vastannut vaalikoneisiin ja tätä vaadin tämän vaalikauden loppuun. Mikäli tavoite valtuuston valtasuhteiden vuoksi toteudu tällä vaalikaudella tulen tätä edelleen tiukasti vaatimaan myös tulevalla kaudella, mikäli tulen uudelleen valituksi valtuustoon.

3. Edelliseen kysymykseen liittyen; Aarnivalkean ja Jousenkaaren koulut ovat Tapiolan ensimmäisiä koulurakennuksia 1950-1960 -lukujen vaihteesta. Koulujen sisäilmaongelmat johtuvat väärin tehdyistä peruskorjauksista 1990-luvun lopulla ja 2000-luvun alussa. Kannatatko itse koulujen...

Kokonaan uudenlaisten koulujen rakentamista

Koulut ovat tutkimusten erittäin huonokuntoisia ja niistä on löytynyt lukuisia terveydelle erittäin vaarallisia mikrobeita ym., niitä ei korjaamalla saada kuntoon. Olisi täysin edesvastuutonta altistaa ihmisiä tahallaan enää yhtään. Tärkeintä on huolehtia kaikkien oppilaiden ja opettajien oikeudesta terveisiin, turvallisiin ja toimiviin tiloihin. Lisäksi yhteisiä varoja tule käyttää vastuullisesti ja viisaasti. 

Tapiolan arvokasta kulttuurimaisemaa tulee suojella, mutta koulujen on oltava toimivia oppimis- ja työympäristöjä, ei museokohteita.  En näe mitään arvoa käyttää niukkoja rahojamme korjaamaan kouluja, jotka sairastuttavat ja jopa tappavat ihmisiä.

Koulut ovat opettajien ja oppilaiden työpaikka ja niitä koskevat päätökset on tehtävä aidosti käyttäjiä kuunnellen. Esimerkiksi 1961 valmistunut Jousenkaari on monin tavoin elinkaarensa päässä. Opettajien mukaan se on pitkään ollut sekä aivan liian ahdas jo nykyisille oppilasmäärille että tiloiltaan epätarkoituksenmukainen ja uusiin opetussuunnitelmiin sopimaton. Tapiola kasvaa kovaa vauhtia ja koulutilasta on ja tulee olemaan huutava pula, pitää rakentaa kerralla kunnollista ja riittävän tilavaa ja toimivaa.

Uudelleenrakentaminen samanlaisena tai korjaaminen ei ole järkevää, eikä vastuullista.   Sen sijaan tällaisilla ehdotuksilla, suojeluvaatimuksilla ja valituksilla voidaan uudisrakentamista viivästyttää jopa vuosia, aiheuttaa suuria ja turhia kustannuksia sekä kärsimystä ja arjen hankaloittamista perheille ja lapsille, jotka joutuvat käymään kouluaan väistötiloissa.  

Tapiolan suunnittelijat ja rakentajat eivät halunneet rakentaa monumentteja, vaan hyvää, toimivaa, turvallista ja terveellistä asuinympäristöä tavallisille ihmisille. Joistain rakennuksista - kuten vanhoista ja terveydelle vaarallisista kouluista -  on aika ajanut ohi ja tämän päivän hyvä eläminen ja toimiva ja turvallinen arki vaativat toisenlaisia ratkaisuja. Tähän on nykypäättäjillä oltava rohkeutta!

4. Espoo on käynnistänyt hankkeen Kehä I:n tunneloimiseksi Keilaniemen ja myöhemmin Hagalundinkallion alueella Tapiolassa. Keilaniemen louhintatyö on vaikuttanut negatiivisesti monien lähiasukkaiden elämään (jotkut ovat jopa muuttaneet työmaan takia pois), ja monet pelkäävät Hagalundinkallion hankkeen tuhoavan viihtyisän ja vehreän asuinympäristön myös Tapiolan puolella. Onko Kehä I:n tunnelointi Keilaniemen ja Hagalundinkallion alueilla mielestäsi onnistunut hanke, ja ajatko sitä valtuustossa?

Kannatan vain, jos nykyisiä suunnitelmia muutetaan tai kevennetään

Valtuutettuna olen vastustanut järjetöntä hanketta kattaa Kehä I Keilaniemessä - tunnelia, ylikorkeita torneja sekä aivan älyttömiä liikenneratkaisuja - alusta loppuun asti tiukasti ja johdonmukaisesti. valitettavasti hankkeen vastustajat hävisivät ja nyt on sen suhteen liian myöhäistä. Surettaa ja suututtaa todella paljon, että tilanteessa, jossa säästämme opetuksesta ja päivähoidosta, eikä meillä ole varaa korjata sisäilmaongelmaisia koulujamme, olemme rakentamassa ainakin sadalla miljoonalla eurolla tunnelia, jonka kannattavuus vaikuttaa taloudellisesti todella epävarmalta ja jonka vaikutukset ihmisten elinympäristöön ja maisemaan ovat erittäin haitallisia.

Keilanimessä asukkaiden ääni sekä asumisviihtyvyys ja -turvallisuus jätettiin tyystin huomioimatta. Tehdyistä virheistä tule ottaa opiksi, eikä missään nimessä toistaa niitä Hagalundinkallion kohdalla. Näihin suunnitelmiin otan kantaa, kun asia tulee ajankohtaiseksi ja suunnitelmat sekä kustannusarviot hyväksyttäviksi.  

Jatkossa toivon suunnitteluun järkeä, kohtuullisuutta ja asukkaiden äänen kuulumista sekä päätöksentekijöille rohkeutta puolustaa viihtyisää, turvallista ja terveellistä asuinympäristöä sekä vastuullista ja oikeudenmukaista rahankäyttöä niin nykyisten kuin tulevillekin asukkaiden parhaaksi.   

5. Tapiolan puistoalueet ovat viime vuosina kärsineet paitsi hoidon puutteesta, myös metron tuomista rakennuspaineista. Ajatko valtuutettuna Tapiolan puistojen nykyistä parempaa hoitoa ja säilyttämistä?

Kyllä
Valtuutettuna olen puolustanut Tapiolan viheralueita ja vastustanut asumisviihtyisyydestä ja kaupunkikuvasta piittaamatonta liian tiivistä ja massiivista rakentamista ja ylimitoitettuja liikennesuunnitelmia. Toisaalta tiedän myös kaupungin taloudellisen tilanteen sekä sen, että viheralueiden hoitoon tuskin on lähiaikoina luvassa ainakaan enempää rahaa. Viihtyisä ja hyvin hoidettu ympäristö on tärkeä asumisviihtyvyyden kannalta ja tutkimusten mukaan lisää asukkaiden myönteistä ja arvostavaa suhtautumista omaan asuinpaikkaansa  ja halua ottaa siitä vastuuta.  Onkin etsittävä uusia keinoja pitää huolta yhteisestä ympäristöstämme. Poikkihallinnollisen Osallistuva Espoo -ohjelmaryhmän varapuheenjohtajana olen ollut käynnistämässä meidän puisto -hanketta, missä asukkaat tekevät kaupungin kanssa sopimuksen oman asuinalueensa viheralueista huolehtimisesta. Tapiolassakin on jo tällaisia alueita ja ne ovatkin hyvin hoidettuja - yksi aukeaa omalta takapihaltani. :-)  Kaupungillakin on toki vastuuta, mutta Tapiolan henkeen ja perinteisiin sopii hyvin myös itse tekeminen ja vastuun ottaminen. Suomea ja Tapiolaa on rakennettu talkoilla, myönteisessä hengessä, yhdessä ja yhteisen hyvän eteen. Toivottavasti näin on jatkossakin.  Yhdessä tekeminen ja vastuun ottaminen lisäävät myös yhteisöllisyyttä.   

Lopuksi: Millaisena kaupunginosana toivoisit näkeväsi Tapiolan 10 vuoden päästä?

En halua vain toivoa, vaan olla aktiivisesti ja rohkeasti rakentamassa tulevaisuuden Tapiolaa - viihtyisää, vihreää ja vireää puutarhakaupunkia. Tapiolaa, missä kaikenikäisten ja kaikenlaisten ihmisten on hyvä elää. Minun Tapiolani on yhteisöllisyyttä vaaliva, turvallinen ja toimiva asuinalue sekä elävä ja elinvoimainen kaupunkikeskus. Minun tulevaisuuden Tapiolassani kunnioitetaan alueen hienoa menneisyyttä ja perinteitä, eletään aktiivista ja hyvää elämää ja katsotan rohkeasti ja myönteisesti eteenpäin.