Koulutus

Oppilailla ja opettajilla on oikeus turvalliseen, terveelliseen ja viihtyisään kouluympäristöön
 

Laadukas koulutus, osaaminen ja sivistys luovat pohjan Espoon ja koko Suomen menestykselle. Tasokkaissa kouluissa kasvaa motivoituneita ja hyvinvoivia tulevaisuuden osaajia. Vaikka Espoon täytyykin varautua entistä niukempaan rahankäyttöön, ei säästö saa tapahtua koulurahojen kustannuksella. Tuntiresurssien leikkaaminen tai oppilaskohtaisten määrärahojen supistaminen on aivan väärä ja hyvin lyhytnäköinen tapa säästää. Kyse on rahoista, joilla hankitaan mm. kirjat ja kirjoitusvälineet. Espoossa oppimistulokset ovat olleet valtakunnallisen keskitason yläpuolella. Osaamisen korkea taso on säilytettävä ja sitä on jopa pyrittävä nostamaan, ei romuttamaan.

Opetuksen lisäksi on huolehdittava sekä oppilaiden että opettajien henkisestä ja ruumiillisesta hyvinvoinnista ja kouluympäristön terveellisyydestä.

Pienille koululaisille on taattava turvallinen koulutie ja mahdollisuus opiskella lähikoulussa. Kouluissa on oltava riittävän pienet opetusryhmät, sillä luokkakoon kasvusta seuraa levottomuutta ja monenlaisia muita ongelmia.

Koulujen homeongelmat on korjattava ja sisäilman laadusta huolehdittava. Koulujen pihoista on tehtävä turvallisia, viihtyisiä ja virikkeellisiä.

Sekä lahjakkaille että erityistä tukea tarvitseville lapsille on annettava mahdollisuus oppia ja edistyä omilla edellytyksillään.

Oppilaat ovat kouluajalla koulun vastuulla ja koulun tulee huolehtia heidän terveydestään ja hyvinvoinnistaan. Väkivaltaa, kiusaamista tai häirintää ei saa hyväksyä ja niihin on puututtava välittömästi ja tehokkaasti. Kouluilla tulee olla selkeät säännöt ja suunnitelmat kiusaamisen ehkäisystä ja havaittuihin kiusaamistapauksiin puuttumisesta.

Opettajien työ on muuttunut monin tavoin yhä vaativammaksi ja raskaammaksi. Heille tulee antaa kaikki mahdollinen tuki ja mahdollisuus toteuttaa tärkeää opetus- ja kasvatustehtävää. Työn arvostuksen tulee näkyä myös palkkauksessa ja työoloissa.