Valtuustopuhe 9.11.2015 KulttuuriEspoo 2030 -ohjelmasta

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut,

Lämmin kiitos kaikille hyväksyttävänä olevan KulttuuriEspoo 2030 -ohjelman laatimiseen osallistuneille. Ohjelma on nopeasti kasvavassa ja kansainvälistyvässä kaupungissamme erittäin tarpeellinen.  Kuten ohjelmassa korostetaan, kulttuuri ja taide ovat olennainen osa koko yhteiskuntaa ja niillä tulee olla näkyvä rooli kaikilla sektoreilla kaupunkisuunnittelusta opetukseen ja rakentamisesta terveydenhoitoon.

Taide ja kulttuuri eivät ole eliitin etuoikeuksia, vaan kaikilla on oltava yhtäläiset mahdollisuudet nauttia niistä niin kokijoina kuin itse aktiivisina tekijöinäkin.   

On tärkeää huolehtia, että kulttuuriohjelman ylevät tavoitteet ja hienot linjaukset toteutuvat myös käytännössä. Tämä edellyttää todellista poikkihallinnollisuutta sekä luottamushenkilöiden ja virkamiesten sitoutumista ja vahvaa yhteistä tahtoa.

Espoo-tarinassa todetaan, että Espoo haluaa olla kaupunki jossa arvostetaan  ennakkoluulottomuutta ja luovuutta, nykyisen kyseenalaistamista sekä rohkeutta tehdä asioita uudella tavalla.

Toimivilla kulttuuripalveluilla voidaan vastata näihin haasteisiin sekä edistää  tasa-arvoa,  terveyttä ja hyvinvointia ja vahvistaa yhteisöön kuulumisen tunnetta.

Tutkimusten mukaan kulttuuri nimittäin edistää  terveyttä, pidentää ikää sekä lisää yhteisöllisyyttä, suvaitsevaisuutta ja osallisuutta. Kulttuurin  harrastaminen myös lisää ihmisten luovuutta, aktiivisuutta sekä onnellisuuden ja elämänhallinnan tunnetta.

Kaupunginjohtaja on usein aivan oikein korostanut, että Espoon suurin voimavara ovat aktiiviset asukkaat. Asukaslähtöisessä ja hyvinvoivassa kaupungissa panostetaan kaikkien kuntalaisten tasa-arvoisiin mahdollisuuksiin osallistua ja vaikuttaa myös kulttuurielämään. Kannustamalla asukkaita luovuuteen sekä hyödyntämällä ihmisten arjen luovuutta nykyistä paremmin voimme löytää aivan uusia, innovatiivisia tapoja toimia. Tutkimusten mukaan hyvinvoiva, yritteliäs ja luova yhteisö on monikulttuurinen ja moniarvoinen. Yhdessä toimien erilaiset ihmiset voivat oppia tosiltaan ja löytää aivan uudenlaisia ajatuksia ja ratkaisumalleja.

Erityisen tärkeää on tukea lasten ja nuorten tasapuolisia mahdollisuuksia taiteen ja kulttuurin kokemiseen sekä omaan luovaan tekemiseen ja oivalluksiin. Jokaisella lapsella on oikeus löytää taide ja kulttuuripalvelut uudenlaisen tiedon,  ilon ja voiman lähteenä.   Oikeus osallistua kulttuuri- ja taide-elämään on mainittu myös YK:n Lapsen oikeuksien julistuksessa.

On hienoa, että Kulttuuriohjelmassa nostetaan esiin mm. peruskoululaisille suunnattu kulttuuri- ja liikuntapolku KULPS, kirjastoissa tehtävä monipuolinen työ sekä taiteen perusopetus. Nämä ovat upeita asioita, joista on pidettävä tiukasti kiinni myös tulevaisuudessa tiukoissakin taloudellisissa tilanteissa.

Osallistuva Espoo -ryhmässä olemme asettaneet tavoitteeksemme lisätä asukkaiden osallisuutta sekä vahvistaa Espoo – identiteettiä ja asukkaiden ylpeyttä kotikaupungistaan ja omasta asuinalueestaan. KulttuuriEspoo -ohjelma on hienosti linjassa myös näiden tavoitteiden kanssa.

Suuri osa espoolaisista on uusia tulokkaita, niin muualta Suomesta kuin ulkomailtakin tänne muuttaneita. On erittäin tärkeää, että uudet asukkaat löytävät täältä paikkansa tasa-arvoisina toimijoina ja oppivat tuntemaan ja arvostamaan uutta kotiseutuaan. Kotiseuturakkaus, arvostava suhtautuminen omaan asuinpaikkaan, sen ihmisiin, luontoon ja rakennettuun ympäristöön kasvaa ymmärryksen ja myönteisten kokemusten myötä. Kulttuuri ja taide ovat erinomaisia väyliä rakentaa keskinäistä ymmärrystä ja kunnioitusta.

Sitoudutaan yhdessä tekemään Espoosta hyvinvoiva, luova, rohkea ja moniarvoinen kestävän kehityksen kulttuurikaupunki.