Valtuustopuhe19.8.2013: Aloite anonyymin työnhaun kokeilemisesta

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut,

tämän aloitteen toisen tekijänä kiitän hyvästä ja nopeasti saadusta vastauksesta sekä myönteisestä suhtautumisesta aloitteeseemme anonyymin työnhaun kokeilemisesta Espoossa.

Kaupungin tulee arvojensa mukaisesti pyrkiä aktiivisesti edistämään henkilöstönsä yhdenvertaisuutta ja monimuotoisuutta. Iloitsen vastauksessa olleesta lauseesta "Monimuotoisuuden tulee olla luonnollinen osa Espoon kaupungin toimintakulttuuria myös rekrytointiprosesseissa" sekä siitä, että Espoo myös tällä tavalla käytännössä osoittaa halunsa olla edelläkävijä ja edistämässä tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta.

Työn saamisen pitää perustua työntekijän pätevyyteen ja osaamiseen. Monissa Euroopan maissa nimettömän työnhaun on todettu vähentävän esimerkiksi sukupuolen, iän, etnisen taustan perhesuhteiden ym. työhön liittymättömien seikkojen perusteella tapahtuvaa epätasapuolista kohtelua ja edistävän siten kaikkien ihmisten mahdollisuuksia tulla kutsutuiksi työhaastatteluun sekä rekrytoiduksi.

Saamassamme vastauksessa todetaan, että ulkomaisten (maahanmuuttajataustaisten? vieraskielisten?) työnhakijoiden osuus työnhakijoista on kasvanut ja lähentelee 9 % kaikista työnhakijoista. Valitettavasti vastaus ei kuitenkaan kerro, kuinka suuri osa heistä tulee myös kutsutuiksi työhaastatteluun sekä rekrytoiduiksi. Espoon monikulttuurisuusohjelman  2009-2012 tavoitteisiin oli listattu, että maahanmuuttajataustaisten henkilöiden osuus henkilöstöstä lähenee maahanmuuttajaväestön osuutta espoolaisista. Ainakin keväällä 2012 kun teimme ohjelman seurantaa oltiin varsin kaukana tästä tavoitteesta - kun espoolaisia, jotka puhuivat äidinkielenään muuta kuin suomea tai ruotsia oli 10,3 % kaupunkilaista, oli heidän osuutensa kaupungin henkilöstöstä vain 4 %. Työtä siis riittää.

Anonyymi rekrytointiprosessi ei kuitenkaan ole mikään erityisesti maahanmuuttajien työllistymisen tueksi kohdistettu toimenpide. Muissa maissa saatujen tulosten valossa se auttaa erityisesti iäkkäämpiä naisia pääsemään työhaastatteluihin ja sitä kautta myös työllistymään. Viime aikoina on uutisoitu laajasti, että erityisesti yli 50 -vuotiaat naiset kohtaavat työnhaussa paljon ennakkoluuloja ja esteitä. Tämä on todella sääli, sillä heillä on usein paljon arvokasta osaamista ja kokemusta ja runsaasti aktiivisia työvuosia jäljellä.   

Anonyymi työnhaku ei luonnollisestikaan ratkaise kaikkia tasa-arvoon ja yhdenvertaiseen kohteluun liittyviä ongelmia. Enintään kahdessa yksittäisessä haussa toteutettava kokeilu on myös vasta pieni alku ja aika näyttää, miten kokeilu toimii käytännössä.

Toivon, että  mikäli kokeilu osoittautuu onnistuneeksi, sitä laajennetaan pikkuhiljaa koskemaan kaikkia rekrytointiprosesseja. Jotta me luottamushenkilöt voimme arvioida kokeilun onnistumista ja sen jatkamisen mielekkyyttä, on tärkeää tuoda meille tietoa näiden rekrytointien kulusta ja tuloksista.

Tätä koskien esitän toivomuksen, joka on jaettu teille numerolla 4

Valtuusto toivoo, että kaupunginhallitukselle tuodaan selvitys kaupungin anonyymien työnhakuprosessien kulusta ja tuloksista. Tässä yhteydessä arvioidaan kokemusperäisen tiedon pohjalta työnhakumallin jatko- ja laajentamismahdollisuuksia.      

* Valtuusto hyväksyi toivomuksen yksimielisesti.